RODO

 

RODO

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ZEC MIASTKO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informuję, że:

1)        Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. - siedziba: 77-200 Miastko, ul. Kowalska 2, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000420981, NIP: 842-176-93-28, REGON: 221587920, tel: 59 857 21 86, fax: 59 857 27 18, e-mail: zec@miastko.pl  jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich statutowych zadań, w tym realizowania zawartych z Państwem umów i czynności przedumownych, obsługą operacji gospodarczych (w tym wystawianiem faktur), utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i reklamacji.

2)        Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

·         w celu wykonania obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (art. 6 ust.1 lit. c, e RODO);

·         w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b, c, e RODO);

·         w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

·         w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

·         w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·         w celu marketingu usług własnych Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z o.o. oraz promowania działalności Spółki, jej usług i nowych inicjatyw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);

·         w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach realizacji i obsługi wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·         w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·         w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·         w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez wykorzystywanie na terenie administracyjnym Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z o.o. systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3)        W wymagających tego przypadkach Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. ubiegał będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

4)        Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o., w tym profilowaniu.

5)        Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:

·         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·         sprostowania (poprawiania) danych,

·         wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych),

·         usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

·         do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),

·         do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).

6)        Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. narusza przepisy RODO.

7)        Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:

·         przez okresy wynikające z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne oraz innych przepisów prawa;

·         przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;

·         w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

·         w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody). Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.

8)        Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną, specjalistyczne firmy świadczące usługi w zakresie projektowania oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.

9)        Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10)     Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

·         telefonicznie: 59 857 21 86

·         drogą elektroniczną: zec@miastko.pl

·         osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z o.o.