facebook
Menu strony
 
Menu tematyczne
 
Ciekawe linki
 


RODO

  2018-10-18 07:32:04  Tandecka      

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ZEC MIASTKO

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Miastku zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. - siedziba: 77-200 Miastko, ul. Kowalska 2 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek zawieranych z Państwem umów i ich wykonaniem, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez ZEC sp. z o.o. Miastko, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 10 kwietnia 2006 r. - Prawo  energetyczne oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez ZEC sp. z o.o. Miastko dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ZEC sp. z o.o. Miastko deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ZEC     sp. z o.o. Miastko, w tym profilowaniu.
 2. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. ZEC sp. z o.o. Miastko przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa energetycznego i gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z ZEC sp. z o.o. Miastko umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji.
 3. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: 59 857 21 86
 • drogą elektroniczną: zec@miastko.pl
 • osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

                                                                                                                            Prezes Zarządu ZEC sp. z o.o. Miastko

                                                                                                                                                   Tomasz Zielonka

 

 


Copyright by www.zec.miastko.pl.