facebook
Menu strony
 
Menu tematyczne
 
Ciekawe linki
 


O firmie

  2013-03-27 14:23:32  Kamila Norek      

Spółka i jej zadania

Burmistrz Miastka działając w imieniu Gminy Miastko zwanej dalej "Wspólnikiem" wykonując postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr 18/V/2009 z dnia 27 marca 2009 w Kancelarii Notarialnej w Miastku w dniu 31.12.2011r. zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski Spółki pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Miastku zawarty jest w Akcie Notarialnym Repertorium A numer 5748/2011. Właścicielem Spółki jest Gmina Miastko jako jedyny Wspólnik. Rejestracja Spółki nastąpiła w dniu 16.05.2012r. w sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

- numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) 0000420981

Spółka powołana jest przede wszystkim w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, w szczególności wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Kowalskiej 2 w Miastku. Obiekty związane z jej działalnością są usytuowane na terenie miasta.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

 • kotłownia rejonowa (źródło A) przy ul Kowalskiej 2 o mocy - 7,95 MW
 • kotłownia osiedlowa (źródło b) pzry ul. Niepodległości 18 o mocy - 2,12 MW

Łączna moc zainstalowana w kotłowniach wynosi - 10,07 MW

Ponadto przedsiębiorstwo eksploatuje na terenie miasta:

 • węzły cieplne pojedyncze c.o. i c.w.u. - 2 szt.
 • węzły cieplne pojedyncze c.w.u.          - 6 szt.
 • węzły cieplne grupowe c.o.                  - 9 szt.
 • węzły cieplne grupowe c.o. i c.w.u.     - 6 szt.
 • węzły cieplne pojedyńcze c.o.             - 2 szt.

Zewnętrzną sieć cieplną o długości                - 7 676,0 mb

w tym: sieci preizolowane                              - 4 964,0 mb.

Na dzień 31.12.2017 r.:

 • ogółem ogrzewana kubatura obiektów wynosi - 635 432,56 m3
 • ogółem ogrzewana powierzchnia obiektów wynosi - 135 066,00 m2

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miastko, a w szczególności według udzielonych koncesji przez Urząd Regulacji Energetyki.

Ponadto przedmiotem działania spółki zgodnie z Aktem Notarialnym jest:

 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
 3. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 4. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.20.Z);
 5. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
 6. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
 8. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
 9. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
 10. Sprzdaż detaliczna drobnych wyrabów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z);

Ponadto firma oferuje usługi:

 • roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką marki JCB 3CX. Koparka posiada system GPS w związku z tym możemy wyliczyć czas pracy co do minuty cena za mtg 95 zł netto (możliwość negocjacji ceny).

 • ważenie samochodów ciężarowych do 60 T od 7:00 do 15:00 w dni pracujące (po telefonicznym zgłoszeniu w dniu pracującym do godz. 15:00 możliwość ważenia przez całą dobę i w dni wolne od pracy) cena za jedno ważenie 35 zł netto. W przypadku ważenia więcej niż czterech samochodów możliwość noegocjacji ceny.

Zapraszamy do współpracy


Copyright by www.zec.miastko.pl.