Artykuł pochodzi ze stronny www.zec.miastko.pl
Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

RODO

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ZEC MIASTKO

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Miastku zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

  1. Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. - siedziba: 77-200 Miastko, ul. Kowalska 2 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek zawieranych z Państwem umów i ich wykonaniem, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
  2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez ZEC sp. z o.o. Miastko, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 10 kwietnia 2006 r. - Prawo  energetyczne oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez ZEC sp. z o.o. Miastko dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ZEC sp. z o.o. Miastko deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

  1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ZEC     sp. z o.o. Miastko, w tym profilowaniu.
  2. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
  1. ZEC sp. z o.o. Miastko przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa energetycznego i gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
  2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z ZEC sp. z o.o. Miastko umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji.
  3. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

 

                                                                                                                            Prezes Zarządu ZEC sp. z o.o. Miastko

                                                                                                                                                   Tomasz Zielonka

 

 

Opublikował: Tandecka
Data publikacji: 2018-10-18 07:32:04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 07:51:25